Pilotprosjekt høsten 2022

Målgruppe: Flerkulturelle kvinner bosatt i Moss. Mål: Skape møteplasser og fellesskap, tilby støtte ved psykologiske helseutfordringer, øke mestring. Tiltak: Undervisning, sosiale treff, fellesaktiviteter.

Rygge Soroptimistklubb søkte våren 2022 Moss kommune om tilskudd til integreringsarbeid. Søknaden ble innvilget, og klubben styrket med kr. 286.857,- I begrunnelsen kan vi blant annet lese; "...Søknad er vurdert å oppfylle kriteriene i tilskuddsordningen under delmål A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeide mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn". Pengene skal brukes i forbindelse med pilotprosjektet "Flerkulturelle kvinner ut av skyggen". En prosjektgruppe med Nilou Jalali i spissen, jobber med å konkretisere planer for gjennomføring.

Den 01.09 hadde vi 20 aktuelle interesserte kvinner fra 7 ulike land. Kartleggingsintervjuer ble gjennomført i løpet av september, og program for høstens aktiviteter ble laget (Se eget punkt). I slutten av september var vi i gang. Planen er at resten av klubben skal involveres i det videre arbeidet.